Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 28-02-2021
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Tin hoạt động các đơn vị
Đóng hoặc mở
Thư mời thầu
 1129
 20/09/2019
Xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang để đầu tư dự án Sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn xác định giá đất theo những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1.    Mục đích định giá đất:
Xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang để đầu tư dự án Sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2. Thông tin dự án cần xác định giá đất cụ thể:
- Tên dự án: Sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
- Giá dự toán kinh phí thuê tư vấn (tạm tính, bao gồm thuế VAT): 163.856.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng).
( Lưu ý: Dự toán kinh phí thuê tư vấn nêu trên được lập theo định mức kinh tê - kỹ thuật quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất)
- Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: đến ngày 31/12/2019, kể từ ngày ký hợp đồng.( trong đó: thời gian thực hiện xác định giá đất cụ thể là 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng)
 Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời Qúy Công ty, nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực về Sở (theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Số 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3870789) để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu, thời gian chậm nhất là hết ngày  20/9/2019.
 Trên cơ sở hồ sơ năng lực của Quý Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định./.     
                      
Nơi nhận:                                                       GIÁM ĐỐC       
- Như trên;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ, KHTC.                                                                               
Nguyễn Trọng Nguyễn
Phòng Kế hoạch- Tài chính

Tập tin đính kèm

  294221_Thơ mời thầu.pdf

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở