Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
Báo cáo năm 2016
 1314
 05/12/2016
Hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2015 và trình phê duyệt đúng thời gian quy định (tháng 2/2016).

BÁO CÁO

Tình hình công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội:

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh ước thực hiện năm 2016 đạt 88%.

- Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch: ước thực hiện năm 2016 đạt 87%.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị và trung tâm: ước thực hiện năm 2016 đạt 81%.

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn: ước thực hiện năm 2016 đạt 95%.

- Tỷ lệ khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn: ước thực hiện năm 2016 đạt 20%.

- Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: đạt 99,86%.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Lĩnh vực đất đai:

- Công tác quản lý đất đai:

+ Sở lập hồ sơ trình UBND tỉnh 137 trường hợp, cụ thể: giao đất 23 trường hợp; thu hồi đất 23 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất 17 trường hợp; thuê đất 48 trường hợp; cấp giấy chứng nhận QSD đất 26 trường hợp.

- Công tác thực hiện các dự án do Sở làm chủ đầu tư:

+ Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh (2016 - 2020): Tính đến ngày 28/10/2016 Sở tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo của các sở ngành và UBND cấp huyện (lần 2); Hiện đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; (chờ Chính phủ phân khai chỉ tiêu sử dụng đất, sau đó hoàn chỉnh trình Hội đồng thẩm định Bộ TN&MT và thông qua HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất và trình Chính phủ phê duyệt).

+ Dự án Điều tra, đánh giá Thoái hóa đất (lần đầu) tỉnh HG: Đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự toán; Hiện đang lựa chọn đơn vị thi công.

+ Dự án Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: đã chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện. Hiện nay đã điều tra 8/8 đơn vị cấp huyện; đã thẩm tra số liệu, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 31/12/2016.

- Công tác tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện: Đã nhận và tổ chức thẩm định 8/8 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

- Công tác thẩm định hồ sơ BT, HT và TĐC: tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/10/2016: tiếp nhận và xử lý 33/33 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn, đạt 100%.

- Công tác trình hồ sơ xác định giá đất cụ thể (trừ trường hợp thuê tư vấn): Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/10/2016: tiếp nhận và xử lý 164/164 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn, đạt 100%.

- Công tác phát triển quỹ đất:

+ Dự án đã hoàn thành là 02 dự án: Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 1, thành phố Vị Thanh, hiện đang lập thủ tục quyết toán công trình.

+ Đang triển khai quản lý đầu tư xây dựng 02 dự án là Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh và Khu tái định cư phục vụ dự án Mở rộng Quốc lộ 1 với khối lượng thi công khoảng 4,2 tỷ đồng (Khu tái định cư - dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh), dự kiến đến cuối năm ước khoảng 5,5 tỷ đồng. Riêng Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 do vướng mặt bằng đất tranh chấp đang chờ kết quả giải quyết tranh chấp của cơ quan thẩm quyến nên chưa thực hiện tiếp.

+ Đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản 13,706 tỷ/19,568 tỷ đồng, đạt 70% (còn 05 tỷ mới được ghi bổ sung đang lập thủ tục giải ngân). Ước từ nay đến đến cuối năm giải ngân 100% vốn xây dựng cơ bản.

+ Đã khai thác quỹ đất và thu tiền sử dụng đất với số tiền: 3,178 tỷ/3 tỷ đồng, đạt 105% chỉ tiêu giao. Dự kiến cuối năm thu đạt khoảng 5,5 tỷ đồng, đạt 167% so với chỉ tiêu.

+ Thu sự nghiệp là 3.996.004.909 đồng/4.600.000.000 đồng chỉ tiêu được giao, đạt 87%, dự kiến cuối năm thu đạt 8.000.000.000 đồng.

+ Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 268,723 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm khoảng 300 tỷ đồng (kể cả các phương án bổ sung và phương án phê duyệt trước năm 2016).

+ Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định, nhất là việc lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đạt 100% so chỉ tiêu giao.

- Cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường cho tổ chức và hộ gia đình cá nhân: Đến ngày 02/11/2016 đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường của 924 tổ chức và cá nhân; đã trả kết quả 924 trường hợp đúng thời gian, trong đó có 105 trường hợp trả lời không có hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Ngoài ra, thực hiện công tác thu, nộp phí đúng quy định. Kết quả thu phí đến ngày 31/10/2016 của đơn vị là 154.280.000 đồng so với kế hoạch giao năm 2016 là 70.000.000 đồng đạt 220%.

2.2. Lĩnh vực viễn thám, đo đạc và bản đồ:

Thẩm định sản phẩm đo đạc theo quy định (nhận 187 hồ sơ, trả trước và đúng hẹn 181 hồ sơ, còn 06 hồ sơ trong thời gian đang xử lý, không có hồ sơ trễ hẹn; báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ của VPĐK cấp huyện, TTKT TNMT và các đơn vị đo đạc hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Thống kê, đánh giá, cập nhật hiện trạng dấu mốc của các điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở trên địa bàn tỉnh; giám sát đơn vị tư vấn kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình đo đạc thuộc dự án tổng thể.

Thực hiện đo đạc 32 dự án và 149 trường hợp đề nghị đo đạc phục vụ giải quyết tranh chấp về đất đai. 

2.3. Lĩnh vực môi trường:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt 11 dự án (09 ĐTM, 02 đề án bảo vệ môi trường chi tiết); đã cấp giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với 03 dự án, Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 04 dự án.

- Tổ chức thẩm định đối với 20 hồ sơ (16 ĐTM, 04 đề án BVMT chi tiết), 04 kế hoạch BVMT, 03 Đề án BVMT đơn giản (không thông qua 01 ĐTM, 02 đề án BVMT chi tiết). Trả lại 01 hồ sơ.

- Tổ chức kiểm tra sau ĐTM 30 cơ sở, doanh nghiệp. Tiếp nhận 08 hồ sơ đề nghị cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, đã thẩm tra và cấp 07 hồ sơ, 01 hồ sơ đang xử lý.

- Rà soát phân loại các đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi; thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đối với 82 cơ sở (đạt 102% so với chỉ tiêu giao 80 cơ sở). Tổng số tiền phí thu được là 329.953.175 đồng, trong đó phí thẩm định ĐTM: 147.620.000 đồng (đạt 73.81% so với chỉ tiêu giao 200.000.000 đồng), phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 182.333.175 đồng, đạt 82.87% so với chỉ tiêu giao 220.000.000 đồng).

- Xây dựng kế hoạch liên tịch đối với MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời, ký kết hợp đồng phối hợp với 08 đơn vị liên tịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2016 (UB MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh,  Liên minh hợp tác xã tỉnh). Ký hợp đồng phối hợp với báo Hậu Giang, Đài Phát thanh truyền hình xây dựng chuyên đề, chuyên trang về bảo vệ môi trường. Đã hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán với 04 đơn vị liên tịch (Hội nông dân, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến binh tỉnh).

- Tổ chức 02 lớp đào tạo tập huấn bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu hóa lỏng; Xây dựng kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi trường và triển khai văn bản pháp luật mới về lĩnh vực môi trường năm 2016 (dự kiến tổ chức trong quý 4/2016).

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức và hướng dẫn các địa phương hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Đã báo cáo UBND tỉnh và Bộ TNMT về kết quả hướng ứng.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang năm 2016.

- Biên soạn và in ấn 4.500 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền năm 2016 cung cấp cho UB.MTTQ và các đoàn thể liên tịch. Phát hành và phân phối 15.000 tờ rơi tuyên truyền.

- Đã triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ “Hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã xây dựng nông thôn mới (xã Long Trị A, xã Đông Phú, xã Hỏa Tiến, xã Vị Thắng và xã Lương Tâm). Đã tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

- Đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho 04 xã Lương Tâm, Phú An, Phương Bình, Tân Phú Thạnh” (Điều chỉnh từ nhiệm vụ “điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang đến năm 2020”) và nhiệm vụ “đề án bảo vệ môi trường nước mặt các kênh, rạch có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đối với 20 xã đã được công nhận và công nhận lại năm 2015 (Hiện đã kiểm tra 18/20 xã). Sau khi kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo kết quả nâng chất tiêu chí của 20 xã.

- Về cấp phiếu xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đến ngày 25/10/2016 đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và cấp 60 phiếu xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

2.4. Công tác quan trắc môi trường:

- Hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2015 và trình phê duyệt đúng thời gian quy định (tháng 2/2016).

- Thực hiện Quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2016 là 6 đợt/năm, đến nay đã thực hiện hoàn thành  5 đợt, 1 đợt còn lại đang thực hiện. Hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường dự kiến trong tháng 12/2016. Như vậy ước đạt 100% kế hoạch.

- Ký kết và thực hiện 51 hợp đồng gồm: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường; Tư vấn lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; Tư vấn lập Đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Tư vấn lập Kế hoạch BVMT; Tư vấn lập đề án BVMT; Thu và phân tích mẫu theo yêu cầu.

So sánh cùng kỳ năm 2015, số lượng hợp đồng được ký kết đến nay tăng 16 hợp đồng.

2.5. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản:

- Về tài nguyên nước, khoáng sản:

Tổ chức thẩm định 28 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước, trong đó: Khai thác tài nguyên nước là 15 hồ sơ: đã trình UBND tỉnh đã cấp 11 giấy phép, 04 hồ sơ đang được chỉnh sửa theo Hội đồng; Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước là 13 hồ sơ: đã trình UBND tỉnh cấp 11 giấy phép; 02 hồ sơ đang chỉnh sửa theo hội đồng.Tất cả hồ sơ được thẩm định và trả kết quả trước thời gian quy định, không có trường hợp bị trễ hẹn.

Đã tiếp nhận và trình UBND tỉnh cấp, gia hạn 06 giấy phép. Tất cả hồ sơ được thẩm định và trả kết quả trước thời gian quy định, không có trường hợp bị trễ hẹn.

Đã tiếp nhận 10 hồ sơ về hoạt động khoáng sản, trong đó đã tổ chức thẩm định 05 hồ sơ xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát san lấp lòng sông Hậu, trình UBND tỉnh phê duyệt cho 05 doanh nghiệp; thẩm định 05 hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản, trình UBND cấp giấy phép cho 05 doanh nghiệp và đã kết quả cho Bộ phận một cửa. Tất cả hồ sơ được thẩm định và trả kết quả trước thời gian quy định, không có trường hợp bị trễ hẹn.

Đã báo cáo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất năm 2015 đúng thời gian quy định; triển khai quan trắc năm 2016 trên địa bàn tỉnh (đã thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất quý I, quý II và quý III, đang thực hiện quan trắc quý IV; đã triển khai xong 2 đợt bơm rửa và xét nghiệm chất lượng nước dưới đất).

Đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 17 cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động về lĩnh vực tài nguyên nước (trong đó khai thác, xả nước thải là 14 đơn vị, hành nghề khoan nước dưới đất 03 đơn vị).

Tổ chức kiểm tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (từ ngày 01/11/2016 – 18/11/2016).

2.6. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cấp tỉnh (được điều chỉnh sang năm 2017 theo Quyết định của Giám đốc Sở do đến nay kịch bản Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng chưa được công bố); kiện toàn xong Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu cấp tỉnh; triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành về khí tượng thủy văn, BĐKH; tập huấn về công tác ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn theo thẩm quyền (tham mưu UBND tỉnh quản lý các trạm đo mưa theo đề nghị của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thực hiện các hoạt động truyền thông về lĩnh vực khí tượng thủy văn theo Luật khí tượng thủy văn, đề xuất các nhiệm vụ khí tượng thủy văn để nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới).

Ngoài ra, tham mưu điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang như: báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, ban hành Quy chế hoạt động, Quyết định phân công nhiệm vụ, hướng dẫn nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ngành, cấp huyện; chủ động tiến hành rà soát tình hình thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2011 - 2015.

2.7. Công tác thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về tài nguyên và môi trường:

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tổng số vụ việc thụ lý năm 2016 là 153 vụ (trong đó: 143 vụ UBND tỉnh giao; 10 vụ thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở), đã báo cáo 132, đạt 86,3%, Ước đến ngày 15/12/2016 đạt từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ tham mưu giải quyết bị sửa hoặc hủy <5%.

- Trong năm đã tiếp 55 lượt người dân, nhận 39 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đã xử lý đúng theo quy định.

- Thực hiện thanh tra theo kế hoạch 02/02 cuộc: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường tại UBND huyện Phụng Hiệp, đã có Kết luận số 17/KL-STNMT ngày 16/10/2016; Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang thực hiện.

Ngoài ra, thực hiện 01 cuộc thanh tra ngoài kế hoạch; 02 cuộc kiểm tra, 03 cuộc thanh tra đột xuất về đất đai, môi trường.

 

2.8. Công tác kế hoạch-tài chính:

- Giao dự toán thu, chi năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và khoán kinh phí quản lý hành chính Nhà nước cho các phòng năm 2016. Thực hiện nghiêm việc công khai tài chính theo quy định.

- Thẩm tra và thông báo quyết toán năm 2015 cho các Chi cục, Trung tâm và Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở. Báo cáo và cung cấp hồ sơ để Sở Tài chính quyết toán kinh phí 2015 và đã có thông báo quyết toán năm 2015 của Sở Tài chính.

- Thực hiện các thủ tục thuê tư vấn luật tham gia quá trình đàm phán Hợp đồng thuê đất dự án BOT.

* Giải ngân vốn đầu tư được giao tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang và các quyết định có liên quan:

        - Đã giải ngân xong 2.000.000.000 đồng bố trí cho dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

- Đã giải ngân 170.000.000/200.000.000 đồng bố trí cho dự án Nâng cấp cải tạo trụ sở Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân xong 100%.

        - Dự án Trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, dự án được duyệt chủ trương kéo dài vốn  2015 sang 2016 để tiếp tục thanh toán khối lượng hoàn thành. Hiện đã gửi hồ sơ quyết toán, sau khi có kết quả quyết toán sẽ thực hiện giải ngân.

- Dự án Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang: Đầu năm được bố trí 8.500.000.000 đồng. Tuy nhiên, đã chuyển giao kế hoạch vốn lại cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2016.

- Dự án đo đạc tổng thể: Đã giải ngân 11.078.259.000 đồng/12.765.000.000, số tiền còn lại sẽ giải ngân xong trong năm 2016.

 

2.9. Công tác khác:

2.9.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Trong đó tập trung kiện toàn hai đơn vị mới được sáp nhập là Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đến nay, tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tương đối ổn định.

          - Đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành tổ chức thi tuyển viên chức. Đến nay đã có kết quả.

- Thực hiện các thủ tục phục vụ cho công tác cán bộ (bổ nhiệm lại 01 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 08 trường hợp; bổ nhiệm mới 04; điều động CCVC 07 trường hợp; luân chuyển 03 trường hợp; bổ nhiệm kế toán trưởng 02 trường hợp; phân công phụ trách kế toán 01 trường hợp); tổ chức xét nâng lương trước hạn; nâng lương thường xuyên.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai ngày pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  theo kế hoạch (01 quý/lần).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020. Trong năm đã cử 01 trường hợp học tiến sỹ; 01 trường hợp học thạc sỹ; 01 trường hợp học bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

2.9.2. Công tác cải cách hành chính:

          - Triển khai thực hiện cải cách hành chính, trong đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; đã trình Bộ Thủ tục hành chính cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

          - Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020 theo Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh.

          - Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường: nhận 704 hồ sơ, đã trả kết quả 635 hồ sơ (trả trước hẹn 326 hồ sơ; đúng hẹn 308 hồ sơ, trễ hẹn 01 hồ sơ), còn 69 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

2.9.3. Công tác bảo vệ ANTT và an toàn cơ quan:

Tổ chức tốt việc trực bảo vệ cơ quan, tài sản công. Giữ vững an ninh chính trị tại đơn vị, không để xảy ra mất trật tự trong cơ quan hay trên địa bàn nơi cơ quan đặt trụ sở nhất là trong các ngày Lễ, Tết góp phần vào an ninh trật tự chung của địa phương.

2.9.4. Công tác thực hiện các thông báo kết luận của UBND tỉnh:

Tổng thông báo kết luận đến: 123, trong đó có 176 vụ việc, đã giải quyết 135 vụ việc còn tồn lại 41 vụ việc; Tổng số văn bản giao việc 110, trong đó có đã báo cáo 60 vụ việc, đang thực hiện 26 vụ việc, còn tồn 24 vụ việc.

 

 

II. ĐÁNH GIÁ MẶT LÀM ĐƯỢC, HẠN CHẾ TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN:

1. Mặt làm được

- Đa số các Chỉ tiêu kinh tế - xã hội do UBND tỉnh giao đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành.

- Đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhìn chung đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân

Trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường không thể chủ động đề ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu mà chủ yếu đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin số liệu. Như đối với chỉ tiêu Tỷ lệ khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn đến nay vẫn chưa đạt chỉ tiêu 20%. Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp nguyên nhân chậm hoàn thành Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1 chưa được bố trí vốn 2014, 2015 để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nên đơn vị thi công tạm ngưng thi công. Trong năm 2016 mới triển khai thi công lại và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Thực hiện chỉ tiêu KT-XH:

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh: 90%.

- Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch: 88%.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị: 82%.

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn: 95%.

- Tỷ lệ khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn: 20%.

- Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 99,87%.

2. Nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Lĩnh vực đất đai

         - Thực hiện công tác thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đúng quy định. Thực hiện công tác thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị, thành. Thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Rà soát, đề xuất giải quyết các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai thực hiện.

        - Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 99,87%. Thực hiện các thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất theo quy định.

        - Thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo trả kết quả đúng và trước hẹn từ 90% trở lên; trình hồ sơ xác định giá đất cụ thể đảm bảo thủ tục trình phê duyệt theo quy định.

        * Trung tâm Phát triển quỹ đất

         - Giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao.

         - Thực hiện đạt 100% chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được giao.

         - Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định.

         - Kiểm kê, áp giá trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt kinh phí bồi thường. Lập thủ tục trình phê duyệt một số trường hợp theo quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền

2.2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ

        - Thực hiện công tác thẩm định trình cấp phép đo đạc, bản đồ; thẩm định sản phẩm đo đạc, bản đồ. Theo dõi, quản lý các dấu mốc thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Dự án đo đạc tổng thể: tập trung chỉ đạo việc thực hiện dự án đo đạc tổng thể để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án (đến 2018); tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; theo dõi các nội dung công việc theo các hợp đồng đã ký kết; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, cũng như tiến độ thực hiện dự án với Ban chỉ đạo.

2.3. Lĩnh vực môi trường

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường thông qua hình thức: tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành; phối hợp với báo, đài xây dựng chuyên đề, chuyên trang về bảo vệ môi trường; thực hiện các Kế hoạch liên tịch về thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra, rà soát các khu vực, cơ sở bức xúc về môi trường để đề xuất biện pháp xử lý. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nhằm xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 1788/QĐ-TTg.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các KCN, CCN, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BVMT; Kiểm tra, phân loại và quyết định cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trương, đề xuất xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường nhất là tại các cơ sở công ích; thẩm định và thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đối với cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, kiểm tra, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường. Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT.

-  Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ môi trường năm 2017.

- Phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thực hiện tiêu chí 17 (về môi trường). Kiểm tra đối với các xã đã được công nhận và tái công nhận đạt tiêu chí 17.

         - Thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo kết quả quan trắc 2017.

 - Thực hiện dịch vụ môi trường: thực hiện các hợp đồng thuê đo quan trắc, tư vấn trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước. Thu mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường; giám định kỹ thuật phục vụ công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng thí nghiệm theo quy định hiện hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án: dự án Đầu tư thiết bị quan trắc và phân tích môi trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và dự án Xây dựng hệ thống quan trắc nước mặt tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động khi được bố trí vốn.

2.4. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản

        - Tham mưu UBND tỉnh cấp phép; quản lý theo các quy hoạch được duyệt và các giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đã được cấp; quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc nước dưới đất.

        - Triển khai thực hiện dự án quy hoạch nước mặt và dự án lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

2.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu

         - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Biến đổi khí hậu.

         - Cập nhật Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh trên cơ sở các kịch bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố;

         - Đề xuất thực hiện: Kế hoạch phát triển mạng lưới Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh; xây dựng Bản đồ số xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang.

2.6. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

        - Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về tài nguyên và môi trường đạt từ 90% trở lên và tỷ lệ bị hủy hoặc sửa quyết định dưới 5%. Tham dự đối thoại, giao nộp chứng cứ và xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh và tham dự xét xử tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu.

        - Thực hiện 02 đoàn thanh tra và 02 đoàn kiểm tra.

        - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát, xác minh, làm rõ theo thẩm quyền việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường.

2.7. Tổ chức, bộ máy, cán bộ, kế hoạch, tài chính

        - Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy nguồn nhân lực để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ.

        - Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành.

        - Trên cơ sở các nguồn kinh phí được giao, thực hiện giao dự toán 2017 cho các đơn vị sự nghiệp (ngân sách đảm bảo một phần hay toàn bộ), Chi cục. Quyết toán kinh phí 2016 các đơn vị sự nghiệp, Chi cục. Thực hiện công khai tài chính, tổ chức các hoạt động tài chính, quản lý các nguồn vốn theo đúng quy định.

         - Phấn đấu giải ngân các nguồn kinh phí được giao từ 95% trở lên. Phấn đấu thực hiện thu đúng, đủ đăng nộp đúng quy định theo các chỉ tiêu được giao.

IV/ KIẾN NGHỊ: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét:

- Về công tác quản lý khai thác quỹ đất: kiến nghị Tỉnh xem xét cấp kinh phí phục vụ công tác quản lý các quỹ đất như đo đạc, cắm cọc mốc,… làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất phương án khai thác hiệu quả, vừa tránh tình trạng tranh chấp lấn chiếm phức tạp.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng: kiến nghị UBND tỉnh phân bổ đủ kinh phí để tập trung triển khai đầu tư hoàn chỉnh dự án Khu tái định cư – dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh và Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 để giao đất tái định cư dân và tiến hành đấu giá, khai thác, thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang./.

* Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC

- Bộ TN&MT;                                                                     

- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;                                                            

- Công an tỉnh (PA81);                                                              

- Sở: KHĐT, KHCN;                                   

- Ban: Tuyên Giáo, Dân vận TU;                                    

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh;      

- Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng;

- Cục Thống kê;

- Lưu VT.

 

TH

Tập tin đính kèm

  162049_BAO_CAO_NAM_2016 (sua1).doc

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở