Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Hôm nay, Chủ nhật 09-08-2020
 [Đăng nhập]
 Tìm kiếm
Đóng hoặc mở
Tìm kiếm
 
 Liên kết
Đóng hoặc mở
 Liên kết
Đóng hoặc mở
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường


Thư điện thử tỉnh Hậu Giang
 Dự báo thời tiết
Đóng hoặc mở

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 Thống kê
Đóng hoặc mở
Người dùng Thành viên:
Thành viên mới nhất Mới nhất:  tmgoi
Hôm nay Gia nhập hôm nay: 0
Hôm qua Gia nhập hôm qua: 0
User Count Tổng cộng: 29

Người dùng online Người dùng online:
Khách Khách: 2
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 2

Đang online  Đang online:
 Lượt truy cập
Đóng hoặc mở

 Báo cáo Tuần, Tháng, Năm
Đóng hoặc mở
bc tháng 3 năm 2017
 1046
 05/04/2017
Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 theo Quyết định số 494/QĐ-SNV ngày 27/12/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Số:        /BC-STNMT

        

Hậu Giang, ngày        tháng        năm 2017

 

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở,

tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

 tháng 3, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017 

 


I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản, địa chất; Môi trường; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Đo đạc và bản đồ; Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Thực Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở có 13 đơn vị trực thuộc gồm: 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ[1], 02 Chi cục[2] 05 đơn vị sự nghiệp[3].

3. Về biên chế:

Thực hiện Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh biên chế công chức và biên chế viên chức tỉnh Hậu Giang năm 2017.

Theo đó, tổng số biên chế được giao là: 426. Trong đó, 69 biên chế công chức và 357 biên chế viên chức. Tổng số công chức, viên chức có mặt đến thời điểm hiện tại là: 394. Trong đó, 67/69 biên chế công chức và 327/357 biên chế viên chức.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 3/2017:

1. Về lĩnh vực tài nguyên đất:

* Về quy hoạch sử dụng đất và công tác giá đất:

Giải quyết: Công tác giá đất 27 trường hợp, bồi thường hỗ trợ tái định cư 04 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất 05 trường hợp, thuê đất 05 trường hợp, công tác khác 37 trường hợp.

* Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 198.721 giấy (trong đó: tổ chức là 3.370 giấy; hộ gia đình, cá nhân là 195.351 giấy), đạt 99,86%. Diện tích đất đã được cấp GCNQSD đất là 145.820,17/146.023,46 ha diện tích phải cấp, diện tích còn lại 203,29 ha.

Hồ sơ biến động về đất đai: tính đến ngày 07/3/2017 đã tiếp nhận 2.503 hồ sơ (trong đó có 485 hồ sơ của năm 2016 chuyển sang), trả kết quả 1.940 hồ sơ, trong đó, trả đúng hẹn 1.734 hồ sơ, trả trước hẹn 39 hồ sơ, trả trễ hẹn 167 hồ sơ và đang xử lý 563 hồ sơ chưa đến hẹn.

* Công tác quản lý, khai thác quỹ đất và quản lý đầu tư xây dựng:

- Thanh toán khối lượng hoàn thành cho đơn vị thi công, đơn vị giám sát công trình Khu tái định cư – dân cư phường 5 giai đoạn 2 và đơn vị đo đạc công trình khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1.

- Ký hợp đồng tư vấn bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện đầu tư xây dựng Chợ xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ; Ký kết hợp đồng đo đạc 02 khu đất trường huấn luyện quân sự thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Trình phương án khai thác khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng của Trường Quân sự tỉnh Hậu Giang tại thị trấn Cái Tắc chuyển giao cho tỉnh Hậu Giang quản lý sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội (Khu B).

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất 2016 vượt chỉ tiêu, để tái đầu tư khai thác quỹ đất.

- Tiếp tục thu nộp ngân sách tiền sử dụng đất, từ đầu năm đến nay đã thu nộp với tổng số tiền 8,278 tỷ đồng.

* Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Đã tổ chức kiểm kê 196 hộ của 07 dự án[4]; Áp giá hoàn chỉnh hồ sơ cho 81 hộ của 02 dự án[5]; Trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền là 23,085 tỷ của 04 dự án[6]; Tiếp nhận và bàn giao mặt bằng 160 hộ của 06 dự án[7] với diện tích khoảng 05ha.

- Phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương: Công bố, niêm yết công khai phương án và lấy ý kiến các hộ dân; Triển khai quyết định phê duyệt và thông báo nhận tiền đến các hộ bị ảnh hưởng; Giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng tại các dự án.

2. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản:

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017.

- Thống kê, tổng hợp công trình khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước: Trong tháng, cập nhật 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

- Ký hợp đồng thuê đo quan trắc động thái nước dưới đất năm 2017.

- Khảo sát vị trí di dời giếng quan trắc động thái nước dưới đất huyện Vị Thủy; thẩm định thực tế công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam.

3. Lĩnh vực môi trường:

- Công tác thẩm định ĐTM: Tổ chức Hội đồng thẩm định 01 báo cáo ĐTM [8]; trình UBND tỉnh phê duyệt 01 báo cáo ĐTM[9]; Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của 02 dự án[10];

- Công tác kiểm soát ô nhiễm: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giám sát vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án “Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam (công suất 420.000 tấn giấy/năm)”.

- Công tác tuyên truyền:

+ Trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng tiêu chí số 17 - môi trường cho 07 xã xây dựng nông thôn mới[11].

Về cấp phiếu xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: Trong tháng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thẩm định và cấp 10 phiếu xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

4. Lĩnh vực Quan trắc môi trường:

Thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang đợt 2 năm 2016 (môi trường không khí). Đã ký kết và thực hiện 07 hợp đồng. Trả kết quả và thanh lý 04 hợp đồng. Đồng thời, thu và phân tích mẫu theo yêu cầu cho 03 đơn vị.

5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

- Cập nhật nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 3 năm 2017.

- Tổ chức hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới năm 2017 theo chủ đề “Hiểu biết về mây” trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo kịch bản mới.

- Ban hành kế hoạch triển khai công tác ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh trong năm 2017; Sơ kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Kết hợp với Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn điều chỉnh phù hợp thực tế các hạng mục đầu tư dự án Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang theo kinh phí dự kiến phân bổ nguồn vốn SP-RCC.

6. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám:

- Thẩm định sản phẩm đo đạc: Tổng hồ sơ nhận được 19 hồ sơ; trong đó có hồ sơ trả đạt trước và đúng hẹn 11 hồ sơ, còn 08 hồ sơ đang thực hiện.

- Theo dõi số liệu đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận và báo cáo UBND tỉnh về tình hình đo đạc dự án tổng thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Lập hồ sơ bàn giao lưới địa chính của huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ cho cấp xã.

- Công tác đo đạc: Đã thực hiện và bàn giao 20 hồ sơ với diện tích 13,0 ha.

7. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra:

Tiếp 02 lượt công dân; không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Trong tháng, nhận mới 10 vụ, việc nâng tổng số vụ, việc thụ lý năm 2017 là 50 vụ, việc (trong đó: 48 vụ, việc UBND tỉnh giao; 02 vụ, việc thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở); đã báo cáo UBND tỉnh 12 vụ, việc; còn lại 38 vụ, việc đang xử lý.

8. Công tác công nghệ thông tin:

- Trong tháng, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 104 trường hợp với số tiền thu nộp phí là 18.320.000 đồng.

- Quản trị, vận hành kỹ thuật hoạt động của Trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý văn bản 2.0.

9. Công tác kế hoạch - tài chính:

a. Công tác kế hoạch: Tổng hợp góp ý hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017.   

b. Công tác tài chính:

- Báo cáo Sở Tài chính nguồn kinh phí 40% điều chỉnh tiền lương năm 2016 thực nộp vào ngân sách nhà nước.

- Báo cáo Sở KH&ĐT kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2016.

- Công văn gửi Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hưng Thịnh đề nghị hoàn trả chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán do giảm quyết toán dự án Trụ sở làm việc Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Hậu Giang.

- Công văn gửi Công ty TNHH Xây dựng Ngân Quí đề nghị hoàn trả Chi phí xây dựng do giảm quyết toán dự án Trụ sở làm việc Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo gửi Sở Tài chính về biên chế, quỹ tiền lương và nguồn đảm bảo tiền lương năm 2016.

- Thực hiện Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2015 và Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2017.

- Xem xét hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ xây dựng tiêu chí 17 môi trường cho các xã xây dựng nông thôn mới Hỏa Lựu, Vĩnh Thuận Đông, Bình Thành, Vị Trung, Long Trị, Hỏa Tiến và Đông Phước A.

- Xem xét trình phương án cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2019.

10. Công tác phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan:

Sở Tài nguyên và Môi trường luôn giữ mối quan hệ và phối hợp tốt với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong việc tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Công tác văn phòng:

Nhận mới 71 hồ sơ, nâng luỹ kế hồ sơ nhận là 153 hồ sơ. Trả kết quả 52 hồ sơ nâng lũy kế đã trả 110 hồ sơ (trong đó, trả đúng hạn 40 hồ sơ, trả trước hạn 70 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ). Hiện đang giải quyết 43 hồ sơ chưa đến hạn (số liệu đến ngày 15/3/2017).

- Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 theo Quyết định số 494/QĐ-SNV ngày 27/12/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

- Dự thảo Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2017 của Sở và Cụm thi đua số IX – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Dự thảo Bản đăng ký giao kết thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số IX – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Thanh tra Chính phủ.

- Hoàn chỉnh hồ sơ nâng lương trước hạn năm 2016 gửi Sở Nội vụ.

- Tổ chức kiểm tra công vụ quý I/2017.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2017:

1. Lĩnh vực đất đai:

* Về quy hoạch sử dụng đất:

Lập hồ sơ quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất và thẩm định trình UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận QSD đất đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian đúng theo quy định.

* Công tác quản lý, khai thác quỹ đất và quản lý đầu tư xây dựng:

- Xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Trường Quân sự Cái Tắc (Khu B); Chợ xã Xà Phiên, Khu dân cư thương mại xã Xà Phiên, Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- Lập thủ tục đề nghị phê duyệt dự toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất tại huyện Long Mỹ và trường Quân sự Cái Tắc.

- Giao nền thực địa cho cán bộ, công chức tại dự án khu tái định cư phường 5, giai đoạn 2.

- Cập nhật các dự án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

* Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Tập trung thực hiện 03 dự án trọng điểm: Đường điện 110kV Châu Thành 2; Đường điện 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc; Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Ký hợp đồng thực hiện dự án Trung tâm Hành chính thị trấn Ngã Sáu; Cấp nước Đông Thạnh; Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội và Trung tâm văn hóa xã Phương Bình.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị trong việc xử lý các trường hợp khiếu nại, vướng mắc tại các dự án theo yêu cầu.

- Ngoài ra, ký hợp đồng thuê các đơn vị thực hiện tư vấn, dịch vụ liên quan phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án.

2. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản:

- Tiếp tục thống kê, tổng hợp công trình khai thác tài nguyên nước; các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất.

- Ký hợp đồng về việc bơm rửa, lấy mẫu, phân tích chất lượng nước quan trắc động thái nước dưới đất năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch đi kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước và xả nước thải trên địa bàn.

- Báo cáo Cục quản lý Tài nguyên nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch đi kiểm tra các tổ chức có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

3. Lĩnh vực môi trường:

- Công tác thẩm định ĐTM:

+ Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án chỉnh sửa hoàn chỉnh.

- Công tác kiểm soát ô nhiễm:

+ Ban hành kế hoạch kiểm soát ô nhiễm năm 2017.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sau phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường.

+ Rà soát, làm việc với các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2017.

- Công tác tuyên truyền:

+ Hợp đồng với các đơn vị liên tịch thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2017.

+ Biên soạn và in ấn sổ tay hướng dẫn thực hiện nông thôn mới năm 2017.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng tiêu chí số 17 - môi trường cho các xã xây dựng nông thôn mới: Hỏa Lựu, Vĩnh Thuận Đông, Bình Thành, Vị Trung, Long Trị, Hỏa Tiến và Đông Phước A.

4. Lĩnh vực quan trắc môi trường:

- Thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang đợt 02 năm 2017 (môi trường nước mặt).

- Tiến hành lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Xưởng may mặc xuất khẩu" thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Bách Mỹ Nội Y.

- Chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng thẩm định: Báo cáo ĐTM thuộc công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Na Uy và Đề án khai thác, sử dụng nước mặt của công ty TNHH TM Cao Nhật.

5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

- Cập nhật thông tin khí tượng – thủy văn hàng tháng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Xúc tiến thực hiện nhiệm vụ bản đồ số xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh.

- Tham mưu điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

6. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc tổng thể: Tổ chức kiểm tra nghiệm thu công đoạn đo đạc thành lập bản đồ xã Tân Phú, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

Đo đạc các công trình dự án theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

7. Giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra:

- Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Tập trung chỉ đạo tham mưu giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai đang thụ lý không để kéo dài, xảy ra điểm nóng, hạn chế thấp nhất vụ, việc xử lý quá thời hạn quy định; phân công cán bộ thụ lý vụ việc mới. Phân công cán bộ tiếp công dân và tiếp nhận xử lý trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

- Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành: Thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, có báo cáo.

- Đối với huyện, thị: các huyện thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại nên hạn chế khiếu nại lên cấp trên.

8. Công tác công nghệ thông tin:     

- Ban hành văn bản về việc tăng cường áp dụng chữ ký số.

- Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị có liên quan về lập danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường giao nộp (theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 13/10/2016).

9. Công tác kế hoạch-tài chính:

a. Công tác kế hoạch:

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Tỉnh.

 

b. Công tác tài chính:     

- Thực hiện công tác quyết toán các Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Tham mưu giao khoán kinh phí hoạt động khối các Phòng thuộc Sở.

- Lập và trình dự toán kinh phí xét tuyển viên chức 2017 của Sở và phối hợp thực hiện thanh toán chi phí Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở.

- Thực hiện các thủ tục tài chính, chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất lẻ khi có yêu cầu.

* Dự án đo đạc tổng thể: Phối hợp Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám tham mưu thực hiện dự án đo đạc tổng thể.

10. Công tác tổ chức, cán bộ và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”:

a/ Công tác xây dựng tổ chức, cán bộ:

Củng cố tổ chức, bộ máy, sắp xếp nhân sự của các Phòng, Trung tâm, Chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đi vào hoạt động ổn định.

b/ Công tác cải cách thủ tục hành chính:

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Sở cũng đã chỉ đạo rà soát trình tự thủ tục theo Đề án 30; xây dựng và thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đã tổ chức công khai tại nơi tiếp dân 131 loại quy trình về thủ tục hành chính; các khoản thu phí, lệ phí; công khai thời gian giao, nhận và trả kết quả từng loại hồ sơ. Ghi đầy đủ thông tin phiếu hẹn ngày trả kết quả với tổ chức, công dân đến liên hệ công tác; bố trí hộp thư góp ý ở vị trí dễ thấy, thuận tiện cho người dân. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến liên hệ công tác phải có thái độ hòa nhã, lịch sự.

Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả học tập thêm nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp với công dân.

c/ Công tác văn phòng:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2017 của Sở và Cụm thi đua số IX – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng và ban hành Bản đăng ký giao kết thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số IX – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cho kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2017.

- Phối hợp với các đơn vị khối Sở xây dựng phương án sữa chữa trụ Sở.

- Xây dựng kế hoạch triển khai ngày pháp luật quý II/2017.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 3 và một số hoạt động trọng tâm tháng 4/2017./.

 

* Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC

- Bộ TN&MT;                                                                     

- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;                                                            

- Công an tỉnh (PA81);                                                              

- Sở: KHĐT, KHCN;                                   

- Ban: Tuyên Giáo, Dân vận TU;                                     

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh;      

- Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng;

- Cục Thống kê;

- Lưu VT.[1] Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản.

[2] Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Quản lý đất đai.

[3] Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai.

[4] Đường tỉnh 930; Đường dây 110kV, 220kV; Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long; Cống Hóc Hỏa, thành phố Vị Thanh; Khu tái định - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng); Khu hành chính mới huyện Long Mỹ.

[5] Sản xuất giống và nuôi cá rô phi vằn thương phẩm tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân và khu giao đất cho Công ty Thanh Bình

[6] Đường dây 110kV; Trường mẫu giáo Tuổi thơ; Trạm cấp nước tập trung xã Thạnh Xuân; Đường dây 500kV

[7] Khu đô thị A1, A2, khu đô thị mới (Hồng Phát), thị xã Ngã Bảy; Kè kênh Xáng Xà No, giai đoạn 2; Cầu Rạch Gốc; Khu giao đất cho Công ty Lạc tỷ 2; Đường điện 110kV; Khu dịch vụ y tế phường 3

[8] Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi” thuộc Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Na Uy.

[9] Dự án “Nhà máy phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác” thuộc Công ty TNHH MTV phân hữu cơ Ân Thịnh Điền.

[10] Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và Mô hình thí điểm trồng lúa xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

[11] Hỏa Lựu, Vĩnh Thuận Đông, Bình Thành, Vị Trung, Long Trị, Hỏa Tiến và Đông Phước A.

 

TH

Comments

 Văn bản
Đóng hoặc mở

Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường

Xăm nhập mặn tỉnh Hậu Giang


 

 Tin mới cập nhật
Đóng hoặc mở
 Quảng cáo
Đóng hoặc mở