Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 23-27/11/2020 (điều chỉnh lần 1)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 23-27/11/2020 (điều chỉnh lần 1)
  LỊCH LÀM VIỆC của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 23-27/11/2020
  Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16-20/11/2020 (điều chỉnh lần 6)
  Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16-20/11/2020 (điều chỉnh lần 5)
  Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16-20/11/2020 (điều chỉnh lần 4)