Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 19 - 23/8/2019 (điều chỉnh lần 6)
  CÔNG ĐOÀN SỞ TRAO MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12 - 18/8/2019 (điều chỉnh lần 8)
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 12 - 17/8/2019 (điều chỉnh lần 7)