Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 13/01 đến 31/01/2020 (điều chỉnh lần 8)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 13/01 đến 31/01/2020 (điều chỉnh lần 8)
  Bản tin dự báo mặn từ ngày 19/01-26/01/2020 khu vực tỉnh Hậu Giang
  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 13/01đến 31/01/2020 (điều chỉnh lần 3)
  Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang 10 ngày giữa tháng 01 năm 2020
  THư Mời Thầu